All

Skriva uppsats? Tips för uppsatsstudenter  

Uppsatsstudenter ansvarar för originaliteten och presentationen av sitt arbete. De bör göra allt för att se till att det skriftliga arbete de lämnar in håller högsta möjliga standard. Vid behov kan det innebära ytterligare övning och utbildning som rekommenderas av deras handledare. Universitetet förväntar sig att studentens akademiska handledare kommer att ge disciplinlämpliga skrivråd och vägledning till sina studenter. Mer information hittar du på guide.bibl.liu.se/fysioterapi/uppsats.

Handledarens uppdrag gentemot uppsatsstudenten

Enligt Lunds universitet förväntas handledare inom samhällsvetenskaperna ge förslag på redigering av studentarbeten och kan välja att kopiera eller korrekturläsa. Handledaren bör även ge råd om uppsatsens form, arrangemang, inriktning och längd, samt ge vägledning om lämpligheten av språket och illustrationerna som används i studien. Istället för att använda omfattande spårändringar bör handledare använda kommentarer och marginalanteckningar. Handledare förväntas inte i stor utsträckning korrekturläsa eller göra ändringar i studentens utkast.

Skriva uppsats utan handledare?

Personal från alternativa källor utanför lärosätet, som uppsatscoachen.se eller scrive kopierar inte eller korrekturläser uppsatser, men kan rådfrågas med avseende på mer allmänna råd om struktur och formalia. Dessa tredjepartskällor kan också hjälpa eleverna att utveckla färdigheter i självredigering. Det kan ta formen av kopieringsredigering och korrekturläsning av ett utvalt avsnitt i en kandidat- eller mastersuppsats för att belysa vanliga misstag.

Vissa av dem kan även erbjuda skrivworkshops för magister- och doktorander samt uppsatsstudenter på grundnivå. Forskarstudenter kan i vissa fall använda en tredje part som redaktör eller korrekturläsare när som helst i studien. Den tredje parten brukar inte alltid ge redigeringsråd eller göra redaktionella ändringar, eftersom det kan bryta mot akademisk integritetspolicy.

Studenten bör först diskutera med sin handledare på lärosätet vad gäller hjälp av redigerare eller korrekturläsare från tredje part. Om tillåtelse att använda externa coachingtjänster för uppsatsskrivande godkänns är studneterna fria att välja vem de vill låta redigera och korrekturläsa deras arbete. Universitetet främjar inte särskilda externa tjänster utan det är upp till studenten att på egen hand finna en pålitlig och välbetrodd tredje part.

 

Kostnader för skrivhjälp

Om sådan hjälp anlitas står studenten för eventuella kostnader för kopieringsredigering, korrekturläsning och annat studiestöd. Universitetets informations- och stödkontor för funktionshinder tillhandahåller en professionell korrekturläsningstjänst för vissa kvalificerade studenter, och samma sak gäller för studenter med utländsk härkomst som inte har svenska som modersmål.

Studenten måste tillhandahålla en kopia av lärosätets riktlinjer till redaktören eller korrekturläsaren samt se till att de är bekanta med gällande formalia, som vanligtvis är APA eller Harvard. Om material för kopieringsredigering eller korrekturläsning tillhandahålls i elektroniskt format måste coachen, den extra handledaren eller korrekturläsaren tydligt kommentera med rättningsspårning och använda sig av kommentarsfält där föreslagna korrigeringar görs.

Med andra ord finns det flera möjligheter för studenter med svårigheter att genomföra sin uppsats och får bristfällig handledning på sitt lärosäte. Om du har problem med akademisk svenska kan det vara ett alternativ som även sparar viss tid. Räkna dock med signifikanta kostanader för sådana tjänster, under förutsättning att de genomförs av professionell personal som verkligen kan hjälpa dig till en godkänd uppsats.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button